Dybbøl Børnehus
 

 

Organisationen.

Dagplejen i dagtilbuddet Dybbøl/ Sundeved blev i 2018 geografisk og ledelsesmæssig tilknyttet kommunale børnehaver.

Børnehaverne agerer som buffer, grundet større fleksibilitet med hensyn til børnetal og normering.

Tryghed og tillid.

I dagplejen lægges der vægt på, at dagligdagen tilrettelægges så den tilgodeser det enkelte barns behov og udvikling. Barnet skal føle sig værdsat, og føle at det bliver set, hørt og forstået. Barnet skal opleve at blive holdt af og få anerkendt sine behov.

Den enkelte dagplejer tilrettelægger en hverdag der tager udgangspunkt i børnenes behov, trivsel og udvikling. Det er den samme voksne, der varetager barnets behov i løbet af dagen, hvilket er med til, at give det lille barn en tryg dag i dagpleje

Pædagogik og aktiviteter.

Tilrettelæggelsen af dagligdagen hos dagplejeren sker med udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan, som beskriver hvad og hvordan dit barn sikres en optimal udvikling.

Dagplejerne mødes med andre dagplejere i legestue mindst hver 14. dag, hvor børnene får mulighed for, at deltage i forskellige aktiviteter og få oplevelser med en større gruppe af børn. Dagplejerne mødes også lokalt omkring fælles aktiviteter.

Dagplejeren ydes støtte og vejledning af tilsynsførende pædagoger samt daglig pædagogiske ledere.

 

 
 

Ifølge Dagtilbudstilbudsloven, Lov nr. 501 af 06.06.2007, Kapitel 1 § 5, skal

kommunen føre tilsyn med hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet

omfatter både indholdet af tilbuddet og den måde opgaven udføres på.

 

 Formålet med tilsyn.

At sikre sig at børnene trives i dagplejen og udvikles. At udvikle et samarbejde med dagplejeren hvor man indgår som sparringspartner, konsulent og er med til at støtte og styrke dagplejerens kompetencer i det daglige arbejde.

 Hvor ofte kommer vi?

Som udgangspunkt prøver vi at kommer ca. hver 6 uge (her trækkes ferie og andet frihed fra). Ofte er det aftalt i forvejen, men vi skal også komme uanmeldt mindst en gang om året.

I vores område kører tilsynsførende pædagog Sonja Ravn Hansen.