Dybbøl Børnehus
 

Børnehave

Dagens rytme 

Klokken 6.30 åbner Dybbøl Børnehus.

 • Vi er i fællesrummet, hvor der er mulighed for at spise medbragt morgenmad frem til kl. 7.15 for dem der ønsker det. Vi servere mælk.

 • Klokken 7.30 går børnene på deres stuer.

 • I løbet af formiddagen er der forskellige planlagte aktiviteter. Vuggebørnene spiser formiddagsmad kl. 9.00

 • Legepladsen er et aktivt uderum for børnene også om formiddagen, men efter frokost er både børn og personale på legepladsen.

 • Omkring kl.11.00 spiser alle børnene deres mad. Enten ude eller inde afhængig af vejret. Vuggebørn får varm og kold mad fra Fru Hansens Kælder.

 • Om eftermiddagen spises den medbragte frugt, børnene leger på stuerne, der læses historier, spilles brætspil, digitale spil eller andre aktiviteter. Sidst på eftermiddagen ryddes der op. 

 • Kl.16.00 og til børnehaven lukker, samles alle på blå stue. 

Goddag og Farvel

Børn og forældre skal altid hilse på et personale, både når de kommer og når de går. Så vidt det er muligt, gerne et personale fra barnets egen gruppe, for at vi ved, hvem vi har sagt goddag og farvel til og fordi det er vigtigt at børnene føler sig velkommen og set.

Vi registrerer børnene i et skema, så vi har et overblik over, hvem der er kommet og gået, det er af sikkerhedsmæssige hensyn, men også for at have et overblik.

Vi registrerer børnene i et skema, så vi har et overblik over, hvem der er kommet og gået, det er af sikkerhedsmæssige hensyn, men også for at have et overblik. 

Modtagelse af nye børn. 

Når vi ved der begynder nye børn, sender vi et velkomstbrev, eller har har telfoniske kontakt. 

Familien inviteres til et besøg i afdelingen. Her viser vi rundt, informere om afdelingens hverdag og traditioner, praktiske informationer om skiftetøj, måltider, middagssøvn, hilser på børn og perosonale, især på den stue stue hvor barnet skal være. 

Det er vigtigt at barnet føler sig trygt fra starten, så vi opfordrer til, at I som forældre, tager jer god tid i starten og giver barnet korte dage, så det bliver en positv oplevelse for barnet og forældre at begynde i afdelingen. 

Hvad skal børnene have med hver dag

 • Formiddagsmad  
 • Skiftetøj
 • Drikkedunk
 • Der serveres mælk og ellers har børnene adgang til vand hele dagen. Hver stue har deres eget køleskab, hvor frugten opbevares til den skal spises.

Skiftetøj

Det er vigtigt at børnene hver dag har skiftetøj, regntøj, gummistøvler, flyverdragter, termotøj,  m.m. med.

Husk navn i tøj og sko.

Hygiejne

Risikoen for smitte er altid større, hvor der færdes mange mennesker, derfor er vi meget opmærksomme på, at børnene får vasket hænder inden de skal spise. Vi opfordrer til at I, som forældre, også er opmærksomme på at børnene lærer at vaske hænder.

Sygdom

Syge børn skal have ekstra omsorg og pleje og helst af deres nærmeste. Syge børn kan oftest ikke indgå i dagligdagens aktiviteter og de kan videregive sygdom til andre børn. Derfor må syge børn ikke komme i huset. Er I i tvivl, er I velkommen til at kontakte os. Hvis barnet bliver syg når det er her i huset, vil vi kontakte jer, så barnet kan blive afhentet.    
Vi vil meget gerne have besked, hvis barnet får en børnesygdom, lus eller børnesår.

Medicin

Hvis jeres barn har brug for at få medicin i løbet af dagen, kan vi tilbyde at give det. Det er dog jer som forældre der har det endelige ansvar. Medicin skal være i original emballage og altid mærkes med barnets fulde navn og afleveres til personalet på den gruppe, hvor barnet går.

Fødselsdage

Børnenes fødselsdag er en særlig dag, som vi selvfølgelig gerne fejrer på gruppen eller hjemme hos barnet.
Vi hejser flaget, synger fødselsdagssang, og barnet får en lille gave, som de andre børn har været med til at lave.
Vi opfordrer til, at tænke i ”sunde fødselsdage” og minimer sukkerforbruget. 

Barnets bog:

Hvert barn får en mappe når de begynder. Deri kommer billeder, tegninger, historier om små hændelser, som dokumenterer tiden i institutionen. Mappen bruges som afskedsgave når barnet meldes ud.                       

På tur

Vi tager ofte på tur i nærmiljøet med børnene. Giv gerne barnet en klapsammen mad med som let kan spises alle steder.

Sovebørn.

Børnene puttes og ved behov er der en voksen indtil alle er faldet i søvn. Der kigges løbende til de sovende børn.

Legetøj

Børnene må gerne have legetøj, men vi tager ikke ansvar for legetøjet, hvis det enten går i stykker eller bliver væk.

 

Billeder:

Vi tager en del billeder af børnene ved mange forskellige lejligheder som f.eks. diverse aktiviteter, ture ud af huset, fødselsdage, hverdagssituationer m.m. De billeder vi tager, kan I se på Nembarn. I skal give tilladelse til, at billeder af Jeres barn, må lægges på Nembarn, første gang I logger Jer ind på siden.

Vi opfordre til, at de billeder og evt. film, som bliver lagt ud på nembarn er til privat brug, og ikke offentliggøres på sider som f.eks. Facebook, Twitter, You Tube m.m. 

Husets struktur

Vi har 2 vuggegrupper med 12 børn på hver og 4 børnehavegrupper med ca 20 børn på hver.

Dog har vi pt mange vuggebørn, hvilket har gjort at vi har oprettet en småbørnsgruppe på grøn stue.

Derfor har vi for tiden nogle børn fra vuggegruppen der flytter til småbørnsgruppen når de er omkring 2 år. Når de er blevet 3 år eller vi har sendt børn afsted til skolen ( 1.maj ) flytter de videre til en børnehavegruppe.

Når ens barn skal flytte stue vil der komme et brev på barnets plads ca. en måned inden skiftet.

Vi har en lille ceremoni for at markere skiftet til ny stue. Selve skiftet foregår ved at barnet køres, på et pyntet rullebord, ind på den nye stue, hvor forældre vil stå og ta imod.

Kriterierne for hvordan vi flytter børn:

Vi kigger først og fremmest på det enkelte barn; er det klar til et skift. Så kigger vi på relationer. Således at de kan danne gode sociale relationer som er til gavn for det enkelte barn og for hele gruppen.

Vi prioritere at søskende ikke går på samme stue.

Så vidt det kan lade sig gøre kigger vi på fordelingen af børn på gruppen. Dvs vi kigger på om der er ligevægt af årgange og antal af drenge og piger.

Vores værdier

Vi arbejder ud fra kommunens grundlæggende værdier: Dialog, Anerkendelse, Samarbejde og Engagement både i forældre-og personalesamarbejdet.

Vi stræber efter at være:

-       Nærværende voksne der skaber tryghed, omsorg og genkendelige rammer for det enkelte barn.

-       Tydelige voksne, som er rollemodeller, så børnene tilegner sig de sociale spilleregler og lærer at respektere hinanden.

-       Faglige voksne som vægter fordybelse, således at børnene tilbydes relevante aktiviteter og i fællesskab med voksne undres og forbliver nysgerrige.

Vi styrker børnenes sociale færdigheder, ved at hjælpe med til at skabe gode relationer mellem børnene, samt tilbyde dem forskellige fællesskaber. Det handler også om dannelse, at børnene, ved at have gode og tydelige rollemodeller, også lærer hvordan man begår sig.

Vi går på opdagelse i det der lykkes og udveksler de bedste erfaringer og oplevelser. Ved at fokusere på det positive, vil børnene få oplevelsen af at føle sig set, hørt og forstået.

Forældresamtaler

Der vil være forældresamtaler ca. 3 mdr. efter opstart og kort tid inden barnet skal i skole. Der vil være tilbud om samtale når barnet er flyttet stue. I 3 måneders samtalen fortælles der gensidigt om, hvordan starten er gået. Der vil blive fortalt om almen trivsel, hvordan barnet opleves socialt, motorisk og sprogligt m.m. Pædagogen vil fortælle om, hvordan arbejdet med børnene altid er med udgangspunkt i legen og på børnenes betingelser og med henblik på fællesskaber.

I forbindelse med den første forældresamtale vil I blive introduceret til et program, Hjernen og hjertet, som personalet arbejder med. I vil blive bedt om at udfylde en dialogprofil, som der vil blive taget udgangspunkt i for snakken.

Der vil selvfølgelig altid være mulighed for at afholde flere samtaler, hvis enten forældrene eller pædagogerne finder det nødvendigt. 

Forældresamarbejde

Vi ønsker, at I som forældre skal føle jer trygge ved at aflevere jeres barn i Dybbøl Børnehus. Vi samarbejder åbent og ærligt, ud fra vores værdier og ønsket om at være i tæt dialog med jer om udvikling og trivsel vedr. jeres barn.

Vores forventninger til jer:

At I læser informationer og holder jer orienteret via børnehavens intranet Nem Barn. Udfylder kartotekskort og fuldmagter i Nem Barn.

At I giver besked når jeres barn er fraværende pga. af sygdom/fridage/ferie.

At I overholder tidspunkter, som meldes ud på Nembarn.

At I samarbejder om de pædagogiske opgaver der kan blive stillet evt. i forbindelse med et læreplanstema.

At I så vidt muligt deltager ved forældrearrangementer.

At I generelt følger de henstillinger som er beskrevet i denne folder og det som løbende kan komme til.

At I ved tvivl eller uenighed går i dialog med os.

At jeres barn har skiftetøj med og tøj der passer til årstiden. 

At der er navn i alt tøj og fodtøj.

Tværfagligt samarbejde

Vi har flere samarbejdspartnere.

Sundhedsplejersken: Vi modtager et skrift fra sundhedsplejersken, hvis det er aftalt med jer forældre, hvor der er oplyst om barnets trivsel.

Dagplejen: Vi samarbejder med dagplejen for, at gøre overgangen fra dagpleje til børnehave, så tryg for barnet som muligt. Der aftales besøg med børn og dagplejer i børnehaven. Derudover kommer dagplejerne og dagplejebørnene, på vores legeplads så ofte de har tid og lyst.

Dybbølskolen og Dybbøl SFO: Vi samarbejder med Dybbølskolen og SFO`en omkring indskolingen og har en række aktiviteter for de kommende skolebørn. Vi gør vores til, at sikre en tryg overgang fra børnehave til SFO og skole.

Derudover indgår vi i samarbejde med :

Fysioterapeut, ergoterapeut

Psykolog

Talehørekonsulent

Inklusionsteamet

Socialrådgivere

Ønsker man at gøre brug af ovenstående kan man henvende sig til stuens personale for at få konkret viden om hvordan man gør. Ud over det er der også forskellige tilbud på kommunens hjemmeside.

Forældremøder

Vi afholder ét årligt fælles forældremøde i 3. kvartal, hvor der også er valg til forældrerådet. I den forbindelse kan vi tage et aktuelt emne op, der kan være indbudt en foredragsholder, eller der orienteres/drøftes emner i forbindelse med dagligdagen.

I efteråret afholdes der forældremøde for kommende skolebørn.

Vores forældreråd

Forældrerådet består af en formand, næstformand, 3 medlemmer, 2 Suppleanter, 2 medarbejderrepræsentanter og daglig pædagogisk leder.

Forældrerådsmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og suppleanter 1 år.

Suppleanter deltager i forældrerådsmøderne, men uden stemmeret.

På vores hjemmeside kan man se, hvem der pt sidder i forældrerådet.

I vores dagtilbudsområde er der en fællesforældrebestyrelse, hvor formanden for de enkelte forældreråd og en medarbejder er repræsenteret.

 

Personale:

Leder

Dorte Buch Dahl  

M 27 90 02 48, mail doda@sonderborg.dk

Lilla, Vugge:   27 90 46 21

Pædagog, Lotte Bramvel Christensen

Pædagog, Vera Thomsen

Medhjælper og køkken ass. Anette Rønnov

Orange, Vugge:          27 90 46 20

Pædagog, Betina Bernholm Müller

Pædagog, Henriette Vingwe

Pau, Tina Dreier Jørgensen

Grøn stue, Vugge og bhv:     27 90 03 88

Pædagog, Jannie Blavnsfeldt

Pau, Tine Simonsen Nissen 

Medhjælper, Alice Juncher 

Blå stue         27 90 41 85

Pædagog, Rikke Petersen

Pædagog, Pia Fløe Kelm Boytang

Medhjælper, Birthe Hansen

Gul stue         27 90 41 87

Pædagog, Puk Holm Madsen

Pædagog, Annette Petersen

medhjælper, Mathias Nielsen

Rød stue        27 90 41 84

Pædagog, Liz Petersen

Pædagog, Lene Koch

Medhjælper, Emilie Sahl